Pracovné príležitosti

Mestské kultúrne stredisko Senica

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste Javiskový technik.

Miesto výkonu práce: Mestské kultúrne stredisko Senica,  Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica, územie mesta Senica

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania:  do 1.5.2024

Popis pracovnej pozície: Javiskový technik

Údržba a príprava javiskovej technológie, príprava javiska, dohľad nad bezpečnosťou osôb v javiskovom priestore, spolupráca s externými technikmi, vyhodnocovanie požiadaviek externých technikov od účinkujúcich, nastavovanie svetelných telies, práca vo výškach, práca z rebríka, práca s vyhradenými technickými zariadeniami, príprava zvukového aparátu, ozvučovanie, osvetľovanie, pokladanie tanečného povrchu na javisko, práca s PC (MS Office).

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • absolvent strednej školy, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť
 • prax v odbore vítaná

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • orientácia na technické zariadenia
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • ochota pracovať na sebe a učiť sa nové veci

-

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou
 
Pracovný pomer: na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou. 

Zamestnanecké výhody:

 • Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2024:
 • 5 dní dovolenky navyše
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa
 • príspevok na stravovanie

 

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestské kultúrne stredisko Senica,  Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica alebo zaslať mailom na adresu: riaditel.msks@senica.sk 

Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie na danú pracovnú pozíciu  a  vyhradzuje  si právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 Bližšie informácie poskytuje: Ing. Margaréta Ivanová, PhD., riaditeľka MsKS

 Kontakt: tel. 034 690 81 22, mail: riaditel.msks@senica.sk