O nás

Poslanie MsKS

 1. Mestské kultúrne stredisko Senica je príspevkovou organizáciou mesta Senica s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mestské zastupiteľstvo Senica.
 2. Územná pôsobnosť Mestského kultúrneho strediska /ďalej MsKS/ je totožná s územným obvodom mesta Senica.
 3. Mestské kultúrne stredisko Senica je kultúrno - spoločenské a výchovno – vzdelávacie zariadenie mesta, zriadené za účelom vytvárania podmienok pre rozvoj kultúrno - spoločenského života obyvateľov  mesta.

Mestské kultúrne stredisko má prevádzky:

 1. Dom kultúry Senica
 2. Amfiteáter Senica
 3. Spoločenský dom Kunov
 4. Denné centrum pre organizácie tretieho  sektora „Hviezdoslavova“
 5. Mestské múzeum

Zameranie činnosti MsKS:

 1. Správa zvereného majetku mesta.
 2. Vytváranie  podmienok  pre  organizovanie rôznych záujmových, výchovných, vzdelávacích, kultúrnych a iných aktivít pre obyvateľov mesta a návštevníkov mesta.
 3. Sprostredkovanie umeleckých hodnôt neprofesionálneho a profesionálneho umenia pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.
 4. Organizovanie kurzovej  a  krúžkovej činnosti,  činnosti súborov podľa potreby a záujmu obyvateľov mesta.
 5. Zabezpečovanie kultúrnych akcií a podujatí v spolupráci s družobnými mestami.
 6. Sprístupňovanie filmov verejnosti, zabezpečovanie prevádzky kina, usporadúvanie verejných kinematografických predstavení.
 7. Prenájom nebytových priestorov, uskutočňovanie predajných trhov, usporiadanie výstav a pod., z ktorých príjem tvorí súčasť rozpočtu MsKS.
 8. Spolupráca pri rozvoji kultúry a spoločenského života v meste so základnými, strednými, vysokými školami s inštitúciami, ktoré pôsobia na území mesta,  ako aj  s organizáciami III. sektora, ktoré vyvíjajú činnosť v územnej pôsobnosti mesta a mimo neho.
 9. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami v Senici i mimo mesta.
 10. Podiel  sa na organizovaní celospoločenských významných udalostiach miestneho charakteru a pomoc  rozvoju  miestnych tradícií a zvykov.
 11. Poskytovanie sociálneho poradenstva v Dennom centre pre organizácie III. sektora, „Hviezdoslavova“.

Pri MsKS pracujú  súbory a krúžky:

 • spevácky zbor Cantilena
 • skupina moderného tanca Sonny
 • juniorske tanečné skupiny Sonny
 • klub priateľov Heligónky
 • divadelný súbor Záhoráckeho divadlo