Služby

O ORGANIZÁCII MsKS

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) je kultúrno – spoločenské a zároveň vzdelávacie zariadenie mesta Senica. MsKS je príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou, ktorú zriadilo Mestské zastupiteľstvo Senica. Predmet činnosti má obsiahnutý v zriaďovateľskej listine a ciele v Štatúte MsKS.                             

MsKS má 4 prevádzky:                                                                                                              Dom kultúry Senica                                                                                                                Amfiteáter Senica                                                                                                    Spoločenský dom Kunov                                                                                                     Mestské múzeum 

Z HISTÓRIE MsKS

MsKS vzniklo v roku 1979 pod názvom Mestský dom kultúry. Svoju reálnu históriu začalo písať v roku 1980 v prevádzkových priestoroch Zimného štadióna Senica ako kultúrne zariadenie mesta, ktorého úlohou bolo vytvárať podmienky pre kultúrny život obyvateľov mesta. Nová etapa histórie sa začala písať v roku 1988, v priestoroch Domu kultúry v ktorom sídli až doteraz. Od roku 1999 patrili do správy MsKS prevádzky: Dom kultúry, Amfiteáter a Múzeum L.Novomeského ako aj prevádzka Spoločenského domu v časti Kunov. V roku 2005 prešla správa Múzea L.Novomeského pod gesciu CVČ Senica. V roku 2011 pribudla MsKS nepriamo do správy prevádzka Denného centra pre organizácie III. sektora na Hviezdoslavovej ulici č.323/51 Senica.

PROGRAMOVÉ POSLANIE MsKS SENICA

Spravuje zverený majetok mesta, organizuje výchovno – vzdelávaciu činnosť v jazykových a praktických kurzoch, organizačne a priestorovo zabezpečuje podmienky pre záujmovo – umeleckú činnosť krúžkov, súborov, občianskych združení a organizácií III. sektora mesta, organizuje produkciu profesionálnych a neprofesionálnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta, organizuje a zabezpečuje kultúrne podujatia v spolupráci s družobnými mestami, realizuje premietanie filmových predstavení v digitálnej podobe v Dome kultúry Senica, v kine ,,Mladosť“ a v Amfiteátri Senica, vytvára podmienky pre sprostredkovanie kultúrnych akcií pre žiakov ZŠ a SŠ mesta, ako aj pre ostatné kultúrne inštitúcie pôsobiace na území mesta. Umožňuje usporiadanie výstav rôzneho umeleckého žánru v priestoroch Domu kultúry Senica a v spoločenskom dome Kunov, uchováva kultúrne dedičstvo našich predkov, technicky a v spoluorganizátorstve pomáha pri zabezpečovaní  osláv významných historických udalostí, štátnych sviatkov a kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Senica. Prenajíma voľné nebytové priestory pre FO a PO v prevádzkach, ktoré má v správe a umožňuje priestorovo a technicky zabezpečiť obchodnú prezentáciu PO pôsobiacich v meste ako aj mimo územia mesta.

INFOSEN                                                                                                                                Pohľad na vstup do informačného centra mesta a záber na interiér centra s plochou 62 m2, v ktorom turistický návštevník mesta získa potrebné informácie o živote v meste a jeho okolí.

 

 

POHĽAD NA VSTUPNÝ VESTIBUL DO DOMU KULTÚRY

 

Odkladací priestor šatní a sociálnych zariadení v suteréne pre návštevníkov Domu kultúry s kapacitou 400 miest.

 

VSTUPNÉ FOYER                                                                                                                     Na prízemí DK, s možnosťou uskutočnenia výstav, s plochou 459 m2

 

KAVIAREŇ SEZAR DOM                                                                                                         s kapacitou 50 hostí.

 

KINO DIVADELNÁ SÁLA                                                                                                      Na prízemí domu kultúry s kapacitou hľadiska 412 miest na sedenie aj pre filmové predstavenia v digitálnej podobe, s pódiom o ploche 276 m2.

 

ŠATNE PRE ÚČINKUJÚCICH                                                                                                  Na prízemí vľavo s plochou 93 m2 a s kapacitou 50 osôb.

 

VÝSTAVNÝ FOYER                                                                                                                     Na 1. poschodí, s plochou 420 m2.

 

OZVUČOVACIA A SVETELNÁ KABÍNA

 

KRYTÁ TERASA A VÝŤAH PRE IMOBILNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV                                Malý amfiteáter pre podujatia v rámci Senického kultúrneho leta s kapacitou na sedenie 200 a státie 50.

 

VIACÚČELOVÁ SÁLA S PÓDIOM                                                                                        Na 1. poschodí (tanečná, kongresová, výstavná, predajná), s kapacitou 500 návštevníkov s plochou pódia 44 m2.

 

MALÁ ROKOVACIA A PREDNÁŠKOVÁ SÁLA                                                                    Na 1.poschodí vľavo, s kapacitou 60 účastníkov a plochou 84 m2.

 

KUCHYNKA                                                                                                                          Pre tepelnú prípravu jedál, vľavo na 1. poschodí.

 

MALÉ ŠATNE                                                                                                                  Pohľad na malé šatne pre účinkujúcich s technickým zázemím na 1. poschodí vľavo, s kapacitou spolu 20 miest.

 

ROKOVACIE ZASADACIE MIESTNOSTI                                                                               Na 1. poschodí vpravo s celkovou rokovacou kapacitou 60 účastníkov.

 

STÁLA EXPOZÍCIA ĽUDOVÝCH KROJOV VO FOYER DK


INTERIÉR SPOLOČENSKÉHO DOMU KULTÚRY V KUNOVE                            K využitiu tanečná sála s kapacitou 200 návštevníkov aj pre športové aktivity obyvateľov mesta a pohľad na exteriér.

 

SENICKÝ AMFITEÁTER                                                                                                 S kapacitou 1500 miest na sedenie, s technickým zázemím pre produkciu digitálnych filmov a kultúrne podujatia v rámci Senického kultúrneho leta a exteriér vhodný na obchodnú prezentáciu firiem.