Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov

 

Mestské kultúrne stredisko Senica podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. zverejňuje prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k organizácii:

 

1. Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. )

2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

4. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

6. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

7. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

8. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov

9. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov

10. Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)

11. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

14. Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

16. Zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

17. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

18. Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti

19. Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

21. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

23. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

27. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

28. Zákon č. 178/1998 Z. z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

29. Zákon č. 314/2001 Z. z.. o ochrane pred požiarmi

30. Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

31. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

32. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

33. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

34. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

35. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

36. Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve

37. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

38. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

39. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

40. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

41. Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

Záväzné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov SR v elektronickej podobe sú zverejnené na adrese www.slov-lex.sk.

Záväzné znenia právnych predpisov Európskeho spoločenstva v elektronickej podobe sú zverejnené na adrese https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk .