Smernica o voľnom prístupe k informáciám podľa zákona 211/2000

 

Mestské kultúrne stredisko Senica

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií 

 

vydaná na základe § 5 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Článok I

Získavanie informácií 

  1. Mestské kultúrne stredisko Senica (ďalej MsKS)ako zložka verejnej správy predstavuje subjekt povinný zverejňovať informácie ďalej uvedené v tejto Smernici.
  2. 2.    Základné informácie ktoré je MsKS povinné zverejňovať sú dostupné na internetovej stránke http://www.msks.senica.sk. Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti sa môžu podať písomne, ústne, elektronickou poštou na adrese:

 

Mestské kultúrne stredisko Senica

Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 Senica

Tel.č.: +421 34 690 8122

Mail: riaditel.msks@senica.sk

denne počas pracovnej doby pondelok - piatok 07.30 - 11.00 12.00 - 15.30

Článok II.

Povinne zverejňované informácie 

1. Povinne zverejňovanou zmluvou (ďalej aj len „zmluva“) je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

2. Povinne zverejňovanou zmluvou je aj zmluva uzavretá právnickou osobou založenou obcou:

a. v ktorej má obec výlučnú účasť alebo v ktorej má spoločne výlučnú účasť so štátom, alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby spoločne výlučnú účasť, a

b. ktorá sa týka nakladania s majetkom právnickej osoby založenej obcou; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.

3. Povinne zverejňovanou zmluvou nie sú zmluvy vymenované v § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z.

4. MsKS nezverejňuje ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje.

Čl. III

Zverejňovanie zmlúv 

1. MsKS zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv bezodkladne po jej uzavretí, najneskôr do 7 dní od jej uzavretia. Zverejňuje údaje v štruktúre, ktoré určuje Úrad vlády SR ako prevádzkovateľ.

2. Zmluva je uzavretá po nadobudnutí jej platnosti, t. j. dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvného vzťahu, v prípade rozdielnych dátumov podpisu zmluvy nadobúda platnosť v poradí neskorším (posledným) dátumom.

3. Príslušný zamestnanec, ktorý zabezpečuje zverejnenie zmluvy, zodpovedá za:

a. súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom,

b.  nezverejnenie tých ustanovení zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorú nemožno sprístupniť v zmysle zákona.

Čl. IV

Zverejňovanie objednávok a faktúr

 

1. MsKS zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme tieto údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác:

a. Číslo objednávky,

b. Dátum zverejnenia

c. Názov dodávateľa - meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa - alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

d. Predmet - popis objednaného plnenia,

e. Adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa - alebo sídlo právnickej osoby,

f. PSČ dodávateľa

g. Obec kde sídli dodávateľ

h. IČO dodávateľa

i. Právna forma dodávateľa

j. Suma - celkovú hodnotu objednaného plnenia, v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

k. Dátum vystavenia objednávky,

l. Poznámka

m. Schválil - údaje fyzickej osoby, ktorá objednávku podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby,

 

2. MsKS zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme tieto údaje o faktúrach za tovary, služby a práce:

a. Číslo faktúry,

b. Dátum zverejnenia

c. Názov dodávateľa - meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa - alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

d. Predmet - popis objednaného plnenia,

e. Adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa - alebo sídlo právnickej osoby,

f. PSČ dodávateľa

g. Obec kde sídli dodávateľ

h. IČO dodávateľa

i. Právna forma dodávateľa

j. Suma - celkovú hodnotu objednaného plnenia, v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

k. Dátum vystavenia faktúry

l. Dátum dodania tovaru alebo služby

m. Dátum splatnosti faktúry

n. Dátum úhrady

o. Číslo zmluvy na faktúre

p. Číslo objednávky na faktúre

r. Poznámka

s. Spôsob úhrady

3. Údaje o objednávke sa zverejňujú najneskôr do desiatich7 pracovných dní od jej vyhotovenia.

4. Údaje o faktúre sa zverejňujú najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zaplatenia faktúry dodávateľovi.

5. MsKS nezverejňuje údaje o objednávkach a faktúrach, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou.

6. Odberateľské faktúry sa nemusia zverejňovať a tiež ani žiadanky či paragóny.

Čl. V

Doba zverejnenia

 

1. Zverejnenie zmluvy sa vykonáva nepretržite počas existencie záväzkového vzťahu založeného zmluvou a nie kratšie ako päť rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2. Zverejnenie údajov o objednávkach a faktúrach sa vykonáva súvisle v priebehu päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zverejnenia týchto údajov.

Článok VI

Žiadosti na získavanie informácií

 

1. Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti (§ 17 ods.1) alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods.2 a ods. 3), ak tento zákon neustanovuje inak. Zo žiadosti musí byť zrejmé komu je určená, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

 

2.  V prípade vybavenia žiadosti je žiadateľovi spoplatnené sprístupnenie informácie. Výšku úhrady stanovuje Sadzobník úhrad nákladov (Príloha č.1) za sprístupňovanie informácií.

Článok VII

Postup pri vybavovaní žiadostí

 

1. MsKS vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

2. O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú poverení zamestnanci alebo riaditeľ v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Senica ako zriaďovateľa.

3. Ústne informácie, ktoré nevyžadujú vyhľadávanie ďalších podkladov a nevyžadujú správne konanie podľa zák. SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní alebo podľa osobitných predpisov a nevyžadujú písomné vybavenie žiadosti sa vybavujú ihneď na príslušnom oddelení. Žiadosti, ktorých vybavenie vyžaduje písomnú formu alebo prešetrenie nadväzujúcich súvislostí budú vybavené v lehote 30 dní.

4. Žiadosti podané v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení vybavuje mesto ako povinná osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 1 až 5). Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní (§ 17 ods. 2 a 3).

5.  Opravné prostriedky proti rozhodnutiu MsKS možno podať zásadne písomne v lehote určenej v poučení o odvolaní a to poštou alebo priamo do podateľne štatutárovi MsKS. Lehota na podanie opravného prostriedku je 15 dní, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

6. Súdnemu preskúmavaniu podliehajú po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov tie rozhodnutia MsKS, kde to pripúšťa ust. § 177 a násl. z.č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové a formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

 

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

 

1. Táto Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov MsKS.

2. Táto Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 14.2.2022

V Senici dňa14.2.2022

 

 

     ............................................

                                                                       Ing. Margaréta Ivanová, PhD.

Riaditeľka MsKS